Regulamin sprzedaży warsztatów online w ramach korzystania z oferty dostępnej na www.strefazasilania.pl

§ 1.
 DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:

 1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży Warsztatów online.
 2. Administrator – Beata Wus – Psychoterapia, ul. Ogólna 7/11, 01-702 Warszawa. NIP: 7390010486, REGON: 142061419.
 3. Warsztat online – odpłatny warsztat organizowany i prowadzony lub współorganizowany przez Beata Wus – Psychoterapia, transmitowany w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiający Klientom interaktywny udział.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zaś posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która za pośrednictwem strony www.strefazasilania.pl kupiła dostęp do udziału w Warsztacie online.
 5. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie udziału w Warsztacie online.
 6. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu udziału w Warsztacie online na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie www.strefazasilania.pl oraz niniejszym Regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

 

§ 2.
 ZASADY OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży udziału w Warsztacie online przez Administratora za pośrednictwem strony www.strefazasilania.pl.
 2. Każda osoba składająca Zamówienie jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony www.strefazasilania.pl poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy, to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie udostępnionego Warsztatu online, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.

 

§ 3.
 ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH ONLINE

 1. Uczestnicy wszystkich Warsztatów online organizowanych lub współorganizowanych przez Beata Wus – Psychoterapia oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Warsztatach online.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Warsztatu online oraz zawiadomienia Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistniałych zmianach.
 3. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dany Warsztat online Administrator ma prawo do jego odwołania. Klienci, którzy opłaciły udział w Warsztacie online mają prawo do przeniesienia opłaty na inny Warsztat online lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia.

 

§ 4.
 ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA

 1. Klient składa Zamówienie w zakresie wybranego Warsztatu online poprzez naciśnięcie przycisku „Kup bilet” oraz wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia na stronie www.strefazasilania.pl.
 2. Wysłanie Zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pól: „Zapoznałam/em się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia” i „Przeczytałam/em politykę prywatności”
 3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje Zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez autoryzowany system płatności online Przelewy24.pl
 4. Do zawarcia Umowy dojdzie po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora Przelewy24.pl i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
 5. Po dokonaniu płatności Klient może otrzymać fakturę uproszczoną bez Vat po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę w formularzu zgłoszeniowym. Faktura zostanie wysłana drogą pocztową na podany w formularzu adres Klienta.

 

§ 5. 
UDOSTĘPNIANIE I KORZYSTANIE Z WARSZTATÓW ONLINE

 1. Zakupiony dostęp do Warsztatu online zostanie udostępniony Klientowi poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do platformy internetowej obsługującej warsztat.
 2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Klientowi w dniu poprzedzającym Warsztat online.
 3. Uczestnictwo w Warsztacie online odbywa się z poziomu platformy internetowej i wymaga połączenia z Internetem.

 

§ 6. 
CENY i PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na stronie www.strefazasilania.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
 2. W sytuacji, kiedy Klient nie odbywa umówionego Warsztatu online bez mailowego poinformowania o rezygnacji minimum 2 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie zostaje zwrócona.

 

§ 7.
 ZWROT

 1. Klient może dokonać zwrotu zamówionego udziału w Warsztacie online poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (warsztaty@strefazasilania.pl).
 2. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia zwrotu zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.

 

§ 8.
 GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie www.strefazasilania.pl
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności, bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Zamówienia w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
 4. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§ 9.
 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Klient dokonuje zgłoszenia za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: warsztaty@strefazasilania.pl z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
2. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.

§ 10.
 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Klienta.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Stosowna informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.strefazasilania.pl